Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
ETERNIUM d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina

Ružići 25/i, 51213 Jurdani
OIB: 90521324581

OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama Eternium d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici Posrednika ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve Nalogodavce koji su Ugovor sa Posrednikom sklopili nakon toga dana.

Na Ugovore sklopljene prije objave ovih Općih uvjeta, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od dana njihove objave, pod uvjetom da Nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida Ugovor.

Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je suglasan sa odredbama ovih Općih uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

Sve izmjene ili dodatci koji su u suprotnosti sa ovim Općim uvjetima biti će valjani samo ako ih je Posrednik prihvatio u pisanom obliku.

I. ZNAČENJE POJMOVA SADRŽANIH U OPĆIM UVJETIMA

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
POSREDNIK U PROMETU NEKRETNINA – Eternium d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Ružići 25/i, 51213 Jurdani, OIB: 90521324581, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik)
AGENT U POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA – to je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen je kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent)
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA – to su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i drugo
NALOGODAVAC – to je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupodavac, zakupnik, najmodavac, najmoprimac i svi drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac)
TREĆA OSOBA – to je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati sa Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba)
NEKRETNINE – to su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, a sve sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

II. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od strane vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili u najam, a isto tako i na podatcima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

Nalogodavac prima na znanje da se Posrednik odriče odgovornosti od nenamjernih, a mogućih, pogrešaka u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka, promjene uvjeta od strane prodavatelja te moćnosti da je vlasnik odustao od prodaje, ili je oglašena nekretnina već prodana/iznajmljena, a da Posrednik o tome nije pravovremeno obaviješten. Za takve slučajeve Nalogodavac prima na znanje da Posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost, a isto to ovim Općim uvjetima i prihvaća.

Ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i kao poslovnu tajnu te ih samo uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti Trećoj osobi.

Ako je primatelj ponude Posrednika već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je Posrednika bez odgode o tome obavijestiti.

III. RAZGLED NEKRETNINA

Razgled nekretnina, kao i pobliže informacije o nekretninama koje nisu objavljene na oglasima Posrednika, moguć je isključivo uz potpis Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, a sve u svrhu zaštite vlasnika nekretnina od posjeta neregistriranih osoba, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.

IV. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINAMA

Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Ugovor) je dokument kojim se Posrednik obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnoga posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme, a smatra se sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane. U Ugovoru sklopljenom između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podatci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, visini Naknade te mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kada Posrednik u dogovoru sa naručiteljem obavlja za njega i druge poslove u svezi s poslom koji je predmet posredovanja.

Na obvezni odnos između Nalogodavca i Posrednika primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci (godinu dana) od dana sklapanja ugovora, a njegovim istekom Ugovor se sporazumom stranaka može više puta produžiti.

V. EKSKLUZIVNO (ISKLJUČIVO) POSREDOVANJE

Ugovor o ekskluzivnom odnosno isključivom posredovanju je dokument kojim se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati niti jednoga drugog posrednika, a ta obveza mora biti izričito ugovorena.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme, a smatra se sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

Ako za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopi mimo Posrednika pravni posao preko drugoga posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci (godinu dana) od dana sklapanja ugovora, a njegovim istekom Ugovor se sporazumom stranaka može više puta produžiti.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule. Na obvezni odnos između Nalogodavca i Posrednika primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

VI. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

U slučaju prestanka Ugovora iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora, odnosno ugovora o isključivom posredovanju, Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, odnosno ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom to nije drugačije ugovoreno.

VII. OBVEZE POSREDNIKA

Posrednik se Ugovorom obvezuje obavljati osobito sljedeće:

* nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
* upoznati Nalogodavca s prosječnom cijenom slične nekretnine
* pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
* obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu
* oglasiti nekretninu na odgovarajući način
* izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
* omogućiti razgled odnosno pregled nekretnina
* posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja predugovora/kupoprodajnoga ugovora
* čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili poslom za koji posreduje
* ako je predmet sklapanja Ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnoga zemljišta u skladu sa propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište
* obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

Nakon sklopljenoga kupoprodajnoga ugovora odnosno ugovora o kupoprodaji, Posrednik se za Nalogodavca - Kupca obvezuje i sljedeće:
* u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama
* kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga

VIII. OBVEZE  NALOGODAVCA

Nalogodavac se Ugovorom obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
* obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
* ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora, te etažni elaborat i ostale dokumente koji su relevantni za nekretninu koja je predmet Ugovora
* dati Posredniku na uvid dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj osobi
* dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora
* upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
* dati Posredniku pisanu suglasnost drugoga bračnoga, odnosno izvanbračnoga druga s ovjerom potpisa kod javnoga bilježnika, sukladno Obiteljskom zakonu (NN/103/15)
* dati Posredniku na uvid energetski certifikat, odnosno isti izraditi u slučaju da se prodaje nekretnina za koju je potreban, a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)
* omogućiti odnosno osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine
* obavijestiti Posrednika o  svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
* nakon sklapanja predugovora isplatiti Posredniku Naknadu
* naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
* obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim sa poslom za koji je Posrednika i ovlastio, a posebno o promjenama povezanim sa vlasništvom na nekretnini

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanoga posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti manji od 1/3 od ugovorene Naknade, niti veći od dvostruke Naknade. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanoga posla.

IX. POSREDNIČKA NAKNADA

1. Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom

2. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća sljedeće:
* izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki VII. Općih uvjeta
* troškove sastavljanja predugovora i kupoprodajnoga ugovora
* prijevod kupoprodajnoga ugovora na jezik prema želji Nalogodavca
* javnobilježničke troškove vezane za ovjeru potpisa na kupoprodajnom ugovoru, izuzev solemnizacije predugovora i ugovora te izrade javnobilježničkog akta (vezano uz Nalogodavca – kupca i prodavatelja)
* troškove uknjižbe u zemljišne knjige (vezano uz Nalogodavca – kupca)

3. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u točki VII. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, cijena posredničke satnice iznosi 50,00 Eur (1 Eur = 7,53450 KN)

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u točki VII. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

4. Posrednik će u „cjeniku posredničkih usluga“ pobliže definirati cijene posredničkih usluga

5. u koliko je Posrednik u sustavu PDV-a, na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV)

6. u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnoga ugovora o kupoprodaji, a vrijeme potrebno za sklapanje glavnoga kupoprodajnoga ugovora prelazi 45 radnih dana, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u cijelosti na dan isplate kapare i/ili prvoga dijela ugovorene kupoprodajne cijene, osim ako nije drugačije ugovoreno Ugovorom

7. u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnoga kupoprodajnoga ugovora, odnosno na dan isteka roka određenoga predugovorom za sklapanje glavnog ugovora, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o posredovanju

8. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili kupoprodajni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja ne utječe na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati Naknadu u visini i na način utvrđen ovim člankom i/ili sklopljenim ugovorom o posredovanju (Ugovorom)

9. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i s  posredovanim poslom

10. prema ovim uvjetima, posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi predugovor, kupoprodajni ugovor, i/ili položi kaparu sa Trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, a za nekretnine koje su vlasništvo Treće osobe ili članova njegove obitelji odnosno osoba njegovog bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva, iako nisu izričito navedene na Ugovoru

11. smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
* neposredno doveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
* organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
* Nalogodavcu priopćio ime i prezime odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine

12. U slučaju da Nalogodavac odustane od kupoprodaje u nevrijeme, odnosno nakon što je Posrednik obavio sve potrebne radnje za pravni posao kupoprodaje, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti, s time da iznos posredničke ne može biti manji od 1.000,00 Eur

13. U slučaju da nalogodavac ili osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva sklopi pravni posao kupoprodaje, koji je pretežito posljedica djelovanja posrednika, sa Trećom osobom, a mimo posrednika, odnosno s namjerom da posrednika liši prava na naknadu, ili svjesno ošteti, dužan je posredniku isplatiti posredničku naknadu u dvostrukom iznosu od ugovorene posredničke naknade. Iste posljedice će nastupiti i u koliko nalogodavac u roku od 1 godine nakon prestanka ugovora o posredovanju sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja.

14. U slučaju da nalogodavac razvrgne Ugovor u nevrijeme, odnosno s namjerom da posrednika liši prava na naknadu, ili svjesno ošteti, dužan je posredniku isplatiti posredničku naknadu u dvostrukom iznosu od ugovorene posredničke naknade

15. Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca kao i trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koju je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno osoba s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom sa kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu

16. Nalogodavac je dužan platiti Posredniku ugovornu kaznu u visini 5 (pet) iznosa mjesečnih najamnina/zakupnina koju Nalogodavac ugovori s osobom s kojom je u vezu stupio djelovanjem Posrednika i s kojom je osobom nakon uspostavljanje veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao za koji je Posrednik posredovao, a Posredniku nije platio ugovorenu Naknadu za posredovanje

17. ukoliko je Nalogodavac samostalno ili posredovanjem druge osobe, odnosno bez posredovanja Posrednika, stupio u vezu s osobom s kojom je sklopio kupoprodaju ili ugovor o najmu/zakupu, nije obvezan isplatiti Naknadu Posredniku, osim eventualnih stvarnih troškova koje je Posrednik imao u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za predmet posredovanja, sukladno važećoj tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a ujedno se obvezuje odmah obavijestiti Posrednika o sklapanju pravnoga posla bez posredovanja Posrednika kao i o eventulanome odustajanju od pravnog posla

X. PODNOŠENJE PRIGOVORA

Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na kakvoću pružene usluge, te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora.

Prigovor Nalogodavac podnosi isključivo u pisanom obliku na adresu Ružići 25/i, 51213 Jurdani ili e-mail: info@eternium.hr, po primitku kojega se provodi postupak rješavanja istoga.

Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Posrednik će nastojati sve sporove povodom prigovora s nalogodavcima kao potrošačima riješiti mirnim i izvansudskim putem. U koliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost suda u Rijeci.

Posrednik se obvezuje dostaviti pisani odgovor nalogodavcu o utemeljenosti podnesenoga prigovora iz prethodnih stavaka ovih Općih uvjeta u roku od najviše 15 radnih dana od dana podnošenja prigovora.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima kao i za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjivati će se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01. srpnja 2023.